TOIMITUSEHDOT

1 § Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Tietokonemaailma Oy:n (myöh. TKM) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara) kauppaan elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen tai kun asiakas on allekirjoittanut tilimyyntisopimuksen.

2 § Tarjouksen voimassaolo

TKM:n tekemät tarjoukset eivät ole sitovia ja TKM varaa oikeuden muuttaa tarjouksia, ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti, ellei muusta vastausajasta sovita.

Kirjallinen tarjous on voimassa 24 tuntia sen tekemisestä lukien, ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta. Mikäli myyjän tarjous perustuu päämieheltä saatuun erikoishinnoitteluun on tarjous voimassa erikoishinnoittelun osalta niin kauan kuin päämiehen erikoishinnoittelu on voimassa, muussa tapauksessa noudatetaan normaalia hinnoittelua. Mikäli erikoishinnoittelu lakkaa kesken tarjouksen voimassaolon, ei tarjous ole voimassa erikoishinnoittelun osalta.

3 § Sähköiset tilaukset

TKM voi antaa ostajalle käyttäjätunnukset, joiden perusteella tilausten tekeminen voi tapahtua sähköisesti internetissä. Ostaja on velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, että niitä ei väärinkäytetä. Ostajan pyytäessä TKM on velvollinen viipymättä sulkemaan tunnukset. Sulkemista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti. Ostaja on vastuussa tilauksista, jotka on tehty sille annettujen tunnusten perusteella vaikka tilaukset perustuisivat tunnusten oikeudettomaan käyttöön tai väärinkäyttöön, ellei kysymys ole tilanteesta, jossa TKM on viivytellyt tunnusten sulkemisessa. WWW-sivujen kautta tehtävät tilaukset muuttuvat myyjää sitoviksi vasta kun myyjä on erikseen vahvistanut tilauksen asiakkaalle. WWW-järjestelmän lähettämää automaattista ilmoitusta tilauksesta ei katsota tilausvahvistukseksi.

4 § Toimitus

Hinnastossa ja tarjouksissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa. Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa. Toimitus- ja pakkauskulut TKM veloittaa erikseen kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi ilman varaumaa. Näkyvät vauriot tulee reklamoida välittömästi rahdinkuljettajalle ja lähettäjälle. Kuljetusvauriot tai vähentymiset, joita ei ole mahdollista havaita lähetystä vastaanotettaessa, tulee reklamoida 7 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä. TKM:lla on oikeus koota ostajan samaan toimitusosoitteeseen toimitettavaan tilaukseen enemmän kuin yksi tilaus ja toimittaa tilaukset yhteistoimituksena. TKM:lla on oikeus tehdä myös osittaisia toimituksia. Myyjä pidättää oikeuden laskuttaa osatoimitetut tilaukset heti toimituksen tapahduttua. Asiakas sitoutuu maksamaan osatoimituksen laskun eräpäivänänä huolimatta lopputoimituksen tilasta. Myyjä ilmoittaa asiakkailleen kaikista tilaukseen liittyvistä muutoksista, asiakkaiden antamien sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron välityksellä.

5 § Toimitusaika

TKM toimittaa tavaran sovittuna aikana. TKM:n ilmoittamat toimitusajat eivät ole sitovia, ellei tietystä toimitusajasta ole nimenomaisesti sovittu. Ellei toimitusajasta ole sovittu, TKM toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa.

Mikäli ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä TKM:lle heti. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta enää sen jälkeen, kun TKM on lähettänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen.

Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta sitovasta toimituspäivästä ja viivästys johtuu TKM:sta, eikä kysymys ole kohdassa 15 tarkoitetusta tilanteesta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ylitä 11:tä arkipäivää. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, mikäli kysymys on tavarasta, joka ei kuulu TKM:n normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka TKM on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

Mikäli TKM:lla on erääntyneitä saatavia ostajalta, TKM:lla on oikeus asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää TKM:lle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia.

Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty ostajalle tai kun se on pakattu ja sopimuksen mukaan noudettavissa myyjältä tai myyjän ilmoittamasta paikasta.

6 § Maksuehdot

Ostaja on velvollinen maksamaan tavarat ja soveltuvat lisäkulut käteisellä tai tilisiirrolla heti sen jälkeen kun on ostaja vastaanottanut tavarat ja laskun. Luottoasiakkailla maksuehto on 7 pv netto laskun päiväyksestä, ellei erikseen ole muuta sovittu. Luottoasiakkaaksi katsotaan ostaja, jolle on myönnetty luottolimiitti.

Tavara laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua. Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty ostajalle tai kun se on pakattu ja sopimuksen mukaan noudettavissa myyjältä tai myyjän ilmoittamasta paikasta.

Mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, TKM:lla on oikeus muuttaa tavaran hintaa vastaavasti kun kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta, TKM toteaa saatavansa vaarantuneen tai ostajan taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi sopimuksen solmimisen jälkeen, TKM:lla on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.

TKM:lla on oikeus toimittaa tavarat ennakkomaksua tai takuita vastaan myös sopimuksen solmimisen jälkeen mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvoitteitaan tai mikäli TKM on saanut tiedon seikoista, jotka todennäköisesti vähentävät ostajan luottokelpoisuutta merkittävästi. TKM voi purkaa sopimuksen, mikäli ennakkomaksuja tai takuita ei toimiteta.

Ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. Ostaja tietää, että TKM luovuttaa tai voi luovuttaa kolmansille osapuolille saatavansa ostajalta. Ostaja sitoutuu maksamaan velan perinnästä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset.

7 § Valuuttaehto

Mikäli hinta perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseinen valuutta oleellisesti vahvistuu siihen nähden mitä se oli hinnastoa tai tarjousta laskettaessa, on TKM:lla oikeus ennen tuotteen toimitusta muuttaa tuotteen euromääräistä hintaa samassa suhteessa kuin kyseisen valuutan kurssi on muuttunut. Ostajalla on tällöin oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei halua hyväksyä korotettua hintaa. Ei kuitenkaan, milloin kysymys on tavarasta, joka ei kuulu TKM:n normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka TKM on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

8 § Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. TKM pidättää tavaroiden omistusoikeuden kunnes koko kauppahinta on maksettu. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tuote on luovutettu tämän hallintaan tai toimitettuna tilattu tuote on luovutettu ulkopuoliselle rahdinkuljettajalle.

Mikäli tavaroiden toimitus tai luovutus myöhästyy ostajasta johtuvista syistä, ostajan katsotaan laiminlyöneen tavaran vastaanottamisen siitä päivämäärästä lähtien, kun TKM on ollut valmis toimittamaan kyseisen tavaran ja on ilmoittanut tästä ostajalle. Mikäli on sovittu että ostaja noutaa tilatut tavarat, ostajan katsotaan laiminlyöneen tavaran vastaanottaminen siitä päivämäärästä lähtien, kun TKM on ollut valmis toimittamaan tuotteen, ostaja on vastaanottanut ilmoituksen tavaran saapumisesta ja tarvittava aika toimituksen täsmälliseen noutamiseen on umpeutunut. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle tavaran vastaanottamisen laiminlyönnin tapahduttua. Ostajan tulee korvata TKM:lle mahdolliset kulut ja kustannukset (esim. säilytys- ja varastointikulut) joita TKM:lle aiheutuu tavaran vastaanottamisen laiminlyönnin johdosta.

9 § Takuu

Myyjä antaa toimittamilleen tavaroille valmistajan myöntämän takuun materiaalin ja valmistuksen osalta. Myyjä toimii takuuasioissa vain välittäjänä sovitun ajan, tämän ajan päätyttyä asiakas hoitaa itse mahdolliset takuuasiat suoraan valmistajan kanssa. Takuu on voimassa vain Suomessa. Takuuajan katsotaan alkavan tavaran toimituspäivästä.

Osalla tuotteista on valmistajan järjestelmä takuupalvelu, näiden tuotteiden osalta noudatetaan valmistajan järjestelyä. Mikäli asiakas toimittaa tuotteen, jolla on valmistajan / päämiehen järjestämä huolto/takuupalvelu huoltoon myyjälle, on myyjällä oikeus veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset kokonaisuudessaan.

TKM:n myymillä tavaroilla on valmistajan antama takuu. Eräiden tavaroiden osalta TKM hoitaa takuuvaihto- ja/tai korjauspalvelua valmistajan puolesta. Takuupalvelun osalta, silloin kun TKM sellaisen tarjoaa, on huomioitava seuraava:

Laitteen takuupalveluun toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja takuuvaihdetun/korjatun laitteen palautuskulut TKM. TKM vastaa huollon palautuskuluista vain Suomeen. Jos lähetät tuotepalautuksen, muista säilyttää palautusasiakirjat ja postin kuittikopio/seurantanumero.

Yleensä valmistajan antama takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleen rakentaminen, muutos tai asennustyöt, jotka eivät ole TKM:n suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla ellei asiasta ole toisin sovittu. Tuotteen takuu ei kata käytönopastusta eikä käyttöjärjestelmän vikoja, asiakas itse huolehtii mm. käyttöjärjestelmän (tietoturva)päivitysten ajantasaisuudesta. Viallisen käyttöjärjestelmän korjauksesta veloitamme huollon hinnaston mukaisesti.

TKM:n tarjoamaan takuupalveluun vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt velvollisuutensa.

Yleensä valmistaja myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka.

Huom! Jos tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen toimittamia komponentteja tai ohjelmistoja, tuotteen takuu ei kata näiden uudelleen asennusta. Mahdollisten erikoisohjelmistojen uudelleen asennuksista / asetuksien laittamisesta kohdalleen yms. veloitamme erikseen.

10 § Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Tavaran virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat TKM:n toimittamia, ellei TKM nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.

Tavarat katsotaan myydyiksi ammattimaiseen käyttöön taikka IT–alan asiantuntijalle/ammattilaiselle. Ostajalla ei ole oikeutta vedota ns. informaatiovirheeseen puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tms. syyn johdosta. Myydessään tai luovuttaessaan tavaroita edelleen omille asiakkailleen ostajan omalla vastuulla on, että ostajan asiakas saa tavaran osalta riittävän käyttöopastuksen sekä ohjeistuksen.

TKM:n vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Virhetilanteissa TKM:n vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen, vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, taikka jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen, TKM:n valinnan mukaan. TKM ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, ostajan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen taikka ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia ostajalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä.

11§ Immateriaalioikeudet

Tuotteiden ja ohjelmistojen immateriaalioikeudet kuuluvat valmistajille. Ostaja ei saa muuttaa, piilottaa tai poistaa viittauksia kyseisiin immateriaalioikeuksiin. Ostajalla on velvollisuus huomauttaa asiakkailleen yllämainituista immateriaalioikeuksista ja valmistajan lisenssiehdoista sekä näihin liittyvistä rajoituksista.

TKM ei vastaa ostajan kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja esittää vaatimuksia valmistajia kohtaan.

12 § Ohjelmistot

TKM:n toimittamien ohjelmistotuotteiden, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen käyttöä ja takuuta koskevat ehdot perustuvat kyseisten ohjelmistovalmistajien erityisehtoihin. Erityisehdot sisältyvät erityisesti ohjelmiston lisenssisopimukseen ohjelmiston valmistajan ja lopullisen käyttäjän välillä.

Ostaja sitoutuu suorittamaan ohjelmistotuotteiden jälleenmyynnin tai minkä tahansa muun luovutuksen huomioiden ohjelmistovalmistajan käyttö- ja takuuehdot. Ostaja vastaa siitä, että soveltuvat valmistajien ehdot siirretään edelleen loppukäyttäjille. Ostajan tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita ohjelmistojen jakelua ja käyttöä koskien.

13 § Ostajan erityisvelvoitteet

Tuotteiden jälleenvienti tapahtuu kansainvälisten vientivalvontasäännösten alaisena ja jos tuotteet on tuotu Yhdysvalloista, Yhdysvaltojen vientivalvontasäännösten alaisena. Ostaja sitoutuu ottamaan itsenäisesti selvää kyseeseen tulevista ulkomaankaupan säännöksistä ja vientivalvontasäännöksistä ja hankkimaan itsenäisesti kaikki tarvittavat luvat kyseeseen tulevilta ulkomaankaupan viranomaisilta ennen tuotteiden jälleenvientiä.

Jos TKM haastetaan oikeuteen koska ostajalla ei ollut yllä mainittuja valtuuksia tai ostaja ei ole hankkinut soveltuvia vientilupia, ostaja on velvollinen hyvittämään ja korvaamaan kaikki TKM:lle aiheutuneet kulut ja vahingot.

14 § Salassapito ja tietosuoja

Ostaja sitoutuu pitämään salassa kaupalliset tiedot, kuten TKM:n hinnastot sekä hinnoittelun osatekijät kuten alennukset, bonukset yms. ja käyttämään mainittuja salassapidettäviä tietoja ainoastaan TKM:n kanssa tehdyn sopimuksen tarkoituksiin.

TKM voi säilyttää tilauksiin, sopimuksiin ja asiakassuhteeseen liittyviä tietoja käsitelläkseen niitä ja siirtääkseen niitä kolmansille osapuolille (esim. vakuutusyhtiöt) siinä laajuudessa kuin sopimuksen täyttäminen edellyttää. Mikäli valmistajan toimitusehdot edellyttävät TKM:lta yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä asiakkaista, TKM on oikeutettu luovuttamaan mainitut tiedot. Ostaja hyväksyy tietojensa luovutuksen kolmansille osapuolille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi.

15 § Ylivoimainen este

TKM ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota TKM:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun TKM on itse sen kohteena tai siihen osallisena. TKM:n alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. TKM:n on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

16 § Palautukset

Palautuksia on kolmenlaisia: kaupallisia, virhetoimituksiin liittyviä ja takuupalveluihin liittyviä.

Kaikista palautuksista on sovittava TKM:n kanssa etukäteen. Mikäli poikkeustapauksessa hyväksymme myyntikelvottoman (tai puutteellisen) tuotteen palautuksen, veloitamme omia kuluja vähintään 25% tuotteen hinnasta sekä käsittelykulun. Tällöin asiakas maksaa kaikki aiheutuvat rahtikustannukset.

17 § Tilauksen peruuttaminen

Mikäli Ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä myyjälle heti. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta enää sen jälkeen, kun myyjä on lähettänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen tai kun tilauksen toimittaminen on aloitettu. Mikäli asiakas ei lunasta tilaustaan, on myyjällä oikeus veloittaa tästä aiheutuneet kulut sekä käsittelykulut palautuksesta.

18 § Erimielisyydet

Näihin toimitusehtoihin sekä ostajan ja TKM:n väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ja sitä koskevaa voimaanpanoasetusta (ns. YK:n kauppalaki, CISG) ei sovelleta. Osapuolten väliset erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. TKM:lla on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

TKM pidättää oikeuden muuttaa tai tehdä lisäyksiä näihin yleisiin toimitusehtoihin milloin tahansa.

Voimassa tilauksiin / toimituksiin 1.5.2013 alkaen.